تاثیر ویتامین‏های تیامین و نیاسین روی بهبود عملکرد و برخی صفات زایشی در پسته رقم اوحدی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پسته یکی از محصولات استراتژیک و مهم باغبانی می‏باشد. بمنظور افزایش ویژگی‏های کمی و کیفی درختان پسته محلول‏پاشی با ویتامین‏ها بمنظور رفع محدودیت‏ها در طی مراحل رشدی صورت می‏گیرد. پژوهش حاضر، به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار اجراشد. تیمارها شامل ویتامین تیامین با غلظت 200 و 400 میکرو مول بر لیتر و نیاسین 250 و 500 میکرو مول بر لیتر و درختانی که هیچ کدام از تیمارهای فوق روی آنها انجام نشد، به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. محلول‏پاشی در دو مرحله (مرحله اول، 30 روز بعد از تمام گل و مرحله دوم 45 روز بعد از تمام گل) صورت گرفت. ویژگی هایی نظیر سطح برگ، شاخص کلروفیل، درصد پوکی، خندانی، درصد میوه های بدشکل، وزن میوه، تعداد میوه در خوشه، وزن خوشه و عملکرد مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که در نتیجه استفاده از تیامین 400 میکرومولار و نیاسین 500 میکرومولار سطح برگ، شاخص کلروفیل، خندانی، وزن میوه، تعداد میوه در خوشه، وزن خوشه و عملکرد در مرحله 45 روز بعد از تمام گل افزایش یافته است. همچنین درصد ناخندانی، درصد پوکی و درصد میوه های بدشکل در نتیجه استفاده از تیمارها کاهش یافته است. بطورکلی استفاده از تیمارهایی با بیشترین غلظت در مرحله 45 روز بعد از تمام بیشترین تاثیر را روی صفات داشته است.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2632601 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!