تاثیر بیوچار طبیعی بر پاسخ های دفاعی گیاه و کنترل پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) تحت شرایط مزرعه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پسیل معمولی پسته از آفات درجه اول پسته کشور و یکی از آفات بومی در پسته کاری های ایران و کشورهای همجوار است. گسترش و طغیان این آفت، ضرورت بازنگری در کنترل شیمیایی برای کاهش مصرف سموم و همچنین تشخیص و به کارگیری روش های غیرشیمیایی سازگار با محیط زیست را ایجاب می کند. در این پژوهش تاثیر بیوچار طبیعی بر فعال سازی پاسخ های دفاعی درختان پسته و امکان سنجی ایجاد مقاومت القایی برای کنترل پسیل پسته، با مقایسه تغییر تراکم تخم و پوره های آفت در سطوح مختلف برگ در طول دو نسل مورد بررسی قرار گرفت. روند تغییرات فعالیت آنزیم های اکسیداتیو شامل کاتالاز و پراکسیداز و دفاع غیر آنزیمی گیاه بررسی شد. نتایج نشان داد که تراکم تخم و پوره های پسیل پسته متاثر از کاربرد بیوچار هستند و از روز هفتم به بعد در مقایسه با شاهد به طور معنی داری کاهش یافت و در روز بیست و هشتم به کمترین میزان خود رسید. در ارتباط با تغییر تراکم پوره ها مقدار مجذور اتا در آزمون لاندای ویلکز برای اثر متقابل زمان و تیمار برابر با 129/0 تعیین شد. میزان سیلیسیم تجمع یافته در برگ متاثر از محلول پاشی بیوچار به عنوان یک دفاع فیزیکی موثر پس از گذشت 48 ساعت با میزان 1/1 برابر و متعاقب آن پس از گذشت 14 روز به میزان 4/1 برابر در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت. براساس نتایج به دست آمده کاربرد بیوچار طبیعی معدنی می تواند به واسطه ی افزایش سطح عوامل بازدارنده تغذیه و تخمریزی باعث ایجاد دفاع مستقیم و القای مقاومت درختان پسته به پسیل معمولی پسته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
108 تا 138
لینک کوتاه:
magiran.com/p2632602 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!