تاثیرکنترل شیمیایی در کشت مستقیم و غرقابی برنچ (طارم هاشمی) روی علف هرز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر برخی علفکش ها با دزهای مختلف در کشت مستقیم و مقایسه آن یا کشت نشایی این آزمایش در قالب کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مازندران در بهار سال 1398 انجام شد .کرت های اصلی شامل کشت غرقابی و مستقیم برنج و کرت های فرعی شامل علف کش کانسیل با دزهای (150, 120, 90 , 60 , 30) علفکش نومینی با دزهای (250 , 200 ,150 , 100 , 50) کلین وید با دز 65 ؛ پرتیلاکلر + بن سولفورون متیل ؛ کلومازون + پندیمتالین ؛ کلومازون ، شاهد آلوده به علف هرز و شاهد بدون علف هرز بودند . نتایج نشان داد در شرایط آلوده به علف هرز بین دو روش کشت تفاوت معنی داری از لحاظ عملکرد شلتوک در سطح یک درصد وجود داشت به طوریکه در کشت غرقابی عملکرد 6/355 و در کشت مستقیم عملکرد 1/185 کیلو گرم در متر مربع را شاهد بودیم. در کشت مستقیم در علفکش کانسیل با دز 120 و150 گرم در هکتار عملکرد (5/546 ,2/492) و علفکش نومینی با دز 200 و 250 سی سی درهکتار عملکرد (3/539 ,5/412) و کلین وید 65 سی سی در هکتار عملکرد 3/534 کیلوگرم در متر مربع حاصل شد . پیشنهاد می شود که کشت مستقیم برنج به جهت کنترل علف هرز با علف کش ها ومصرف آب کمتر و به دست آمدن عملکرد مطلوب روش خوبی برای تولید پایدار با توجه به محدود بودن منابع، خصوصا آب خواهد بود .

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2632604 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!