ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های بادام زمینی با استفاده از شاخص های انتخاب چند متغیره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی پایداری عملکرد دانه 11 ژنوتیپ بادام زمینی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سه ایستگاه تحقیقاتی مختلف در استان گیلان، ایران، طی دو فصل زراعی 1398 و 1399 انجام شد. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثرات اصلی ژنوتیپ (G)، محیط (E) و اثرات متقابل آنها (G×E) بسیار معنی دار (01/0<p) بود. تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) بر اساس ماتریس همبستگی رتبه ای نشان داد که دو PCA اول 6/76 درصد از واریانس متغیرهای اصلی را توجیه می کنند. بر اساس تحلیل بای پلات، آماره های پایداری ناپارامتری در چهار گروه طبقه بندی شدند. خوشه بندی ژنوتیپ ها بر اساس میانگین عملکرد و آماره های پایداری ناپارامتری، چهار گروه اصلی را نشان داد. نتایج حاصل از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (IGSI) که با استفاده از تمامی آماره های پایداری ناپارامتری محاسبه شد، نشان داد که ژنوتیپ های 178، 128، 201، 176، و 115 با داشتن حداکثر مقدار IGSI، پایدارترین ژنوتیپ ها بودند. همچنین با توجه به شاخص فاصله چندمتغیره از ژنوتیپ ایده آل (MGIDI)، ژنوتیپ های 178 و 176 به عنوان پایدارترین ژنوتیپ ها و ژنوتیپ های 115، 201 و 128 در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

زبان:
فارسی
صفحات:
191 تا 205
لینک کوتاه:
magiran.com/p2632616 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!