پایش پایداری ژئوتکنیکی معادن سنگ لاشه استان کردستان

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق، 13 معدن سنگ لاشه مختلف در استان کردستان به عنوان مطالعه موردی جهت پایش پایداری ژیوتکنیکی در نظر گرفته شده است. بدین منظور، ابتدا بازدید های صحرایی از این معادن انجام و خصوصیات سنگ شناسی، ساختاری و هندسی پله این معادن برداشت و نمونه های بلوکی معرف جهت انجام مطالعات آزمایشگاهی جمع آوری گردید. سپس، عملیات مغزه گیری بر روی بلوک های فوق الذکر انجام و نمونه های استوانه ای استاندارد برای آزمایش های مقاومت فشاری تک محوره و بارنقطه ای و تهیه داده های ورودی به منظور تحلیل پایداری شیب تهیه شد. در نهایت، خصوصیات هندسی، مرزی و ژیومکانیکی این معادن با استفاده از نرم افزار AutoCAD ترسیم و شرایط واقعی و خصوصیات لایه های موجود در نرم افزار Slide شبیه سازی و تحلیل پایداری شیب انجام گردید. بر اساس نتایج مدل سازی عددی، مقدار ضریب ایمنی پله معدن بغده کندی سقز برابر با 784/0 بدست آمد که نشان دهنده شرایط ناپایدار و غیر ایمن معدن بوده و نیاز به کاهش و اصلاح شیب و یا اصلاح الگوی انفجار آن دارد. همچنین با توجه به مقادیر ضریب ایمنی به دست آمده برای شیب پله معادن هلوژان، خشکین، سرنجیانه علیا 2، باباریز 3، باباریز 4، سمان، کانی پهن و عباس آباد، می توان نتیجه گرفت که شیب آنها پایدار بوده و احتمال شکست و ریزش پله این معادن در کوتاه مدت ضعیف است. در نهایت، ضرایب ایمنی بدست آمده نشان داد که پله معادن ذکریان، بیلوآرندان، دره باغ و عسکران در شرایط فعلی پایدار می باشد اما ممکن است در آینده ای نزدیک وارد فاز شکست و ریزش شده و لذا نیازمند پایش دوره ای منظم و کنترل جابجایی های احتمالی جهت تضمین ایمنی پله هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2632828 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!