ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل پیشران های موثر بر آینده صنعت خرده فروشی با تمرکز بر عوامل انسانی (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای هایپر فامیلی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

صنعت خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها و کارآمدی زنجیره تامین دارند. عوامل انسانی یکی از پیشران هایی است که آینده این صنعت را به کلی دگرگون خواهد کرد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیشران های موثر بر آینده فروشگاه های زنجیره ای هایپر فامیلی با تمرکز بر عوامل انسانی است.

روش

تحقیق حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از منظر مبانی فلسفی، پراگماتیستی است. در این پژوهش از روش های مختلف کمی (دلفی فازی و کپراس) و کیفی (مصاحبه با گروه های کانونی و ابزار تعاریف ریشه ای) برای تحلیل داده ها استفاده شد. جامعه نظری پژوهش، مدیران و مشاوران ارشد مدیریت منابع انسانی در هایپر فامیلی بود. نمونه گیری به صورت قضاوتی بر اساس تخصص خبرگان در حوزه صنعت خرده فروشی انجام شد. حجم نمونه برابر با 10 نفر بود. برای گردآوری داده ها از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه (پرسشنامه خبره سنجی و اولویت سنجی) استفاده شد.

یافته ها

30 پیشران از طریق مرور پیشینه و مصاحبه ساختار یافته با خبرگان استخراج شد. به علت تعداد زیاد پیشران ها، پرسشنامه های خبره سنجی بین خبرگان توزیع شد و داده ها با روش دلفی فازی مورد بررسی قرار گرفت. 13 پیشران دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند و برای اولویت بندی نهایی با کپراس انتخاب شدند. پیشران های نهایی با روش کپراس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، شدت اهمیت و میزان قطعیت ارزیابی شدند. دو پیشران تصمیم گیری داده محور و خودکارسازی وظایف، بیشترین اولویت را داشتند.

نتیجه گیری

سناریوهای پژوهش بر اساس دو پیشران اولویت دار با در نظر گرفتن شش مولفه ابزار تعاریف ریشه ای توسعه یافتند. برخی از پیشنهادهای پژوهش عبارت بودند از: استفاده از فناوری های داده محور مثل هوش کسب و کار و کلان داده ها برای فرایندهای مدیریت منابع انسانی، توسعه فرهنگ تصمیم گیری داده محور و حرکت به سمت اتوماسیون بیشتر در فرایندهای مختلف مدیریت منابع انسانی مثل ارزیابی عملکرد و جذب و استخدام.

زبان:
فارسی
صفحات:
135 تا 162
لینک کوتاه:
magiran.com/p2634178 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!