بررسی تاثیر خودرهبری کارکنان بر پیامدهای برندسازی داخلی و هویت نقش در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره در شهر مشهد)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر خودرهبری کارکنان بر پیامدهای برندسازی داخلی و هویت نقش در صنعت هتلداری می پردازد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان هتل های پنج ستاره در شهر مشهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ژانگ و ژو (2021) استفاده شده است. جهت روایی پرسشنامه از روایی صوری و تایید خبرگان و روایی سازه با استفاده از بارهای علمی بهره گرفته شد و جهت پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که در نهایت روایی و پایایی ابزار پژوهش تایید شد. روش تحلیل داده ها نیز از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که خودرهبری از طریق تجسم عملکرد موفق، خود هدف گذاری، خودگفتگویی و خودپاداشی بر دانش برند، تعهد برند و رفتار شهروندی برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین عوامل خود رهبری از طریق هویت نقش نیز بر دانش برند، تعهد برند و رفتار شهروندی برند تاثیر می گذارد. نهایتا می توان این گونه نتیجه گرفت که ارتقای رفتارهای مبتنی بر خود مدیریتی نه تنها موجبات رشد برند داخلی در سازمان می گردد، بلکه برندسازی داخلی را به واسطه هویت نقش تسهیل می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
257 تا 284
لینک کوتاه:
magiran.com/p2634461 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!