تاثیر کشاورزی قراردادی بر هزینه کرد و سودآوری زراعت کلزا در استان آذربایجان شرقی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش تاثیر کشاورزی قراردادی بر هزینه کرد، سودآوری و رفتار احتمالی بهره برداران در مزارع کلزای استان آذربایجان شرقی در هفت سناریو بررسی شد. سناریوهای مورد مطالعه عبارت از شرایط فعلی با و بدون لحاظ ریسک، تثبیت درآمدی، واگذاری زمین و دریافت اجاره بها همزمان با فروش، واگذاری زمین و دریافت اجاره بها همزمان با فروش و تثبیت درآمدی، واگذاری زمین و پرداخت اجاره بها همزمان با فروش به همراه تثبیت درآمد و پرداخت به موقع و در نهایت تثبیت درآمدی و پرداخت نیمی از آن در ابتدا می باشند. نتایج حاکی از آن بود که در زراعت بدون قرارداد، هزینه زراعت هر هکتار کلزا 36/2 میلیون ریال و ارزش خالص حال و نرخ بازده داخلی به ترتیب 21/3 میلیون ریال و 149/97 درصد می باشد. در شرایط ریسکی به احتمال 80 درصد هزینه تولید کمتر از 35/3 میلیون ریال نبوده و ارزش خالص حال و نرخ بازده داخلی بیشتر از 15/5 میلیون ریال و 107/9 درصد نخواهد بود. کشاورزی قراردادی شاخص های سودآوری را بهبود می دهد ولی تثبیت درآمدی به احتمال زیاد از میزان مراقبت های زراعی و هزینه تولید خواهد کاست. طبق یافته های مطالعه، واگذاری زمین و دریافت اجاره هنگام برداشت و پرداخت به موقع درآمد فروش، موثرترین عوامل در میزان سودآوری زراعت کلزا بوده و بیشترین نقش را در تصمیم گیری بهره بردار در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش کشاورزی قراردادی دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2634726 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!