معرفی دو لاین های جدید پرمحصول و زودرس سویا برای دشت مغان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
ارزیابی خصوصیات زارعی و عملکرد دانه لاین های برتر سویا حاصل از پروژه های تحقیقاتی، در شرایط بهره برداران یکی از مراحل مهم در معرفی ارقام جدید می باشد. به این منظور دو لاین جدید SOY-92-44 و SOY- 92-45 که در آزمایشات تحقیقاتی سال های قبل برتر بوده به همراه رقم ویلیامز (شاهد)، در قالب یک آزمایش در دو مزرعه شهرستان های پارس آباد و بیله سوار در استان اردبیل در سال زراعی 1399 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد دانه لاین SOY-92-44 در منطقه پارس آباد (3682 کیلوگرم در هکتار) و بیله سوار (3197 کیلوگرم در هکتار) نسبت به رقم ویلیامز، به ترتیب 7/5 و 8/3 درصد عملکرد دانه بیشتری تولید نمود. همچنین لاین  SOY-92-45 در منطقه بیله سوار با عملکرد دانه 3232 کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم ویلیامز (2973 کیلوگرم در هکتار) حدود 8/7 درصد عملکرد دانه بیشتری داشت. دو لاین SOY-92-44 و SOY-92-45 نسبت به رقم ویلیامز در هر دو منطقه آزمایش حدود 6 روز، زودرس تر بودند. در مجموع هر دو لاین  SOY-92-44 و SOY-92-45 به دلیل زودرسی، ارتفاع بیشتر اولین غلاف از سطح خاک، ارتفاع بوته بلندتر، چند شاخه بودن و عملکرد دانه بیشتر، نسبت به رقم ویلیامز برتری داشتند و قابلیت معرفی به عنوان ارقام پرمحصول و زود رس را دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
8 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2634727 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!