اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و درصد روغن کلزا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور تعیین اثرات کم آبیاری و کارایی مصرف آب و تعیین مراحل حساس به تنش رطوبتی در زراعت کلزا پژوهشی با شش آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق مشهد انجام شد. آزمایش ها شامل بدون آبیاری، آبیاری در شروع ساقه دهی، غنچه دهی، گل‎دهی و اوایل غلاف‎بندی، آبیاری در مراحل غنچه دهی، گل‎دهی و اوایل غلاف‎بندی، آبیاری در شروع ساقه دهی، گل‎دهی و اوایل غلاف‎بندی، آبیاری در مراحل غنچه دهی و اوایل غلاف‎بندی و آبیاری در مراحل گل‎دهی و اوایل غلاف‎بندی بود. تعداد آبیاری در هر مرحله بسته به شرایط آب و هوایی و طول مرحله فنولوژیکی بین 1 تا 2 نوبت متغیر بود. نتایج سه سال اجرای آزمایش نشان داد بیشترین عملکرد به میزان 2837 کیلوگرم در هکتار از آزمایش آبیاری در شروع ساقه دهی، گل‎دهی و اوایل غلاف‎بندی، حاصل شد. همچنین کمترین عملکرد مربوط به آزمایش بدون آبیاری می باشد به میزان 1746 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. از لحاظ درصد روغن دانه کلزا نیز کمترین درصد روغن از آزمایش (تنش کامل و بدون آبیاری) بدست آمد. بارندگی های زیاد در سال دوم و سوم اجرای طرح باعث گردید آزمایش اول (تنش کامل و بدون آبیاری) بیشترین کارایی مصرف آب را به مقدار 0/6 کیلوگرم بر متر مکعب را داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2634729 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!