تبیین رابطه شایستگی‏ های دانش‏ آموختگان فنی مهندسی و روحیه کارآفرینی با میانجی‏ گری اخلاق حرفه‏ ای مهندسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف آزمون ارتباط علی بین شایستگی‏های دانش‏ آموختگان علوم مهندسی با کارآفرینی با نقش میانجی ‏گری اخلاق حرفه‏ ای مهندسی انجام گرفته است. روش پژوهش کاربردی و از منظر گردآوری داده‏ها، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشکده‏ های فنی و مهندسی دانشگاه تهران بودند که تعداد 306 نفر به شیوه نمونه‏ گیری تصادفی طبقه‏ ای انتخاب گردید. به ‏منظور گردآوری داده ‏ها، از پرسش‏نامه‏ های کارآفرینی، اخلاق حرفه ‏ای مهندسی و پرسش‏نامه محقق ساخته شایستگی‏ های مورد نیاز دانش ‏آموختگان علوم مهندسی استفاده شد. روایی پرسش‏نامه‏ ها با استفاده از روایی محتوایی سازه و پایایی آنها با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. داده ‏ها با استفاده از آزمون‏های ضریب رگرسیون و مدل معادلات ساختاری تجزیه ‏و تحلیل شد. نتایج نشان داد که وضعیت کارآفرینی دانشجویان به طور مستقیم و غیرمستقیم از متغیرهای پیش‏بینی اخلاق حرفه‏ای و شایستگی‏ های دانش ‏آموختگی تاثیر می‏ پذیرد، همچنین تمام مولفه‏ ها در حد مطلوب و بسیار مطلوبی گزارش شده‏ اند و مدل داده ‏ها از برازش خوبی برخوردار است، بنابراین فرضیه کلی پژوهش مبنی بر “الگوی مفروض رابطه علی بین شایستگی ‏های مورد نیاز دانش ‏آموختگان علوم مهندسی با کارآفرینی با میانجی‏گری اخلاق حرفه‏ ای” تایید شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2634742 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!