تاثیر 8 هفته تمرینات آی چی بر تعادل، حس عمقی و عملکرد زنان ورزشکار نخبه دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و اهداف

آی چی یک روش نوین آب درمانی است که در توان بخشی آسیب های مچ پا توصیه شده است. اثر روش نوین آی چی در بازتوانی آسیب های مچ پا نامشخص است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرینات آی چی بر تعادل ایستا، پویا، حس عمقی مفصل مچ پا و عملکرد در زنان ورزشکار نخبه دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا بود.

مواد و روش ها

در این تحقیق 30 نفر از دختران والیبالیست، بسکتبالیست و هندبالیست دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا به دو گروه 15 نفر کنترل (با میانگین سنی 1/22±21/90 سال، قد 4/05±164/54 سانتی متر، وزن 7/40±61/19 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 1/8±21/84کیلوگرم بر متر مربع) و آزمایش (با میانگین سنی 1/71±22/53 سال، قد 5/18±165/07 سانتی متر، وزن 8/82±59/45 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 1/17±21/87 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرینی برای ارزیابی تعادل از دستگاه تعادل سنج بایودکس، حس عمقی با گونیامتر و جهت ارزیابی عملکرد از آزمون لی لی به شکل 8 لاتین و لی لی به طرفین استفاده شد. سپس گروه آزمایش تمرینات آی چی را به مدت 8 هفته (2 جلسه 30-60 دقیقه ای) انجام دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تی زوجی جهت بررسی تفاوت درون گروهی و همچنین از آزمون تی مستقل جهت بررسی میزان تغییرات تفاوت بین گروهی استفاده شد.

یافته ها

یافته ها نشان داد تمرینات آی چی باعث بهبود تغییرات درون گروهی و بین گروهی متغیرهای تعادل ایستا، پویا، حس عمقی و عملکرد ورزشکاران دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا در گروه آزمایش می شود (P≤0/05).

نتیجه گیری

به نظر می رسد تعادل، حس عمقی و عملکرد ورزشکاران پس از انجام تمرینات آی چی بهبود می یابد. بنابراین کاربرد تمرینات آی چی در کنار سایر روش های تمرینی به عنوان یک محیط نامتعادل و بی ثبات که سیستم های فیزیولوژیکی درگیر در تعادل را به چالش می کشد، توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
504 تا 519
لینک کوتاه:
magiran.com/p2635112 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!