تحلیلی بر اهمیت بیمه مخاطرات طبیعی با تاکید بر بیمه سیل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تعداد وقوع مخاطرات و خسارت های مرتبط یکی از نگرانی های اصلی بشر در قرن اخیر بشمار می رود. بررسی امارهای بین المللی نشان می دهد که بیشترین تعداد رویدادهای فاجعه بار مربوط به قاره آسیا می باشد. کشور ایران نیز با این موضوع مواجه است و همچنین تغییر اقلیم باعث تشدید این خسارت ها می شود. پژوهش حاضر به دنبال تبیین ابعاد درس اموخته های بین المللی در این زمینه است. روش شناسی مدنظر جهت انجام این پژوهش مبتنی بر روش تحقیق کیفی بوده و با رویکرد مروری اسناد مکتوب مرتبط با موضوع، شناسایی، طبقه بندی، و چارچوب تحلیلی سه سطحی طراحی گردید. در سطح اول وضعیت مخاطرات در سطح بین المللی تجزیه و تحلیل شد. در سطح دوم، تحلیل ابعاد مرتبط با بیمه مخاطرات طبیعی موردتوجه قرار گرفته و در سومین سطح از تحلیل، ابعاد مرتبط با سیل و ضرورت توجه به این موضوع در ایران ارایه شده است. نتایج نشان داد که از منظر سطح مواجهه، سیل و از منظر تعداد خسارت جانی، زلزله بیشترین آمار را در سطح بین المللی به خود اختصاص داده است و توجه به استراتژی های غیرسازه ای جهت مواجهه با مخاطرات بویژه استراتژی بیمه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2635168 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!