جانمایی مخازن تعدیل سیلاب و طراحی سیستم انحراف رودخانه به منظور ایمن سازی سیلاب دشت، مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از روش های سازه ای کنترل سیل، انحراف سیلاب رودخانه است. در این پژوهش، مکان یابی محل های ذخیره موقت سیل و طراحی سیستم انحراف سیلاب رودخانه با استفاده از مدلسازی هیدرولیکی یک بعدی و دوبعدی سیل و در نظرگیری ملاحظات سازه ای و هیدرولیکی طراحی بندهای انحرافی انجام شده است. بازه ی مهمی از رودخانه گرگانرود که شامل بازه پایین دست سد گلستان تا اتصال به دریای خزر می شود، بعنوان مطالعه موردی انتخاب شده است و اثر انحراف سیلاب بر دبی اوج و تراز سیلاب نقاط آسیب شامل شهرهای آق قلا و گمیشان مطالعه شده است. مکان یابی محل های انحراف و ذخیره سازی با استفاده از مدل های Flo-2D، HEC-RAS و SWMM انجام شده و سپس، با توجه به معیارهای هزینه و کارایی مکان های مناسب مخازن ذخیره سیلاب تعیین شده است. در نهایت، عملکرد مجزا و ترکیبی این بندها بر روی خصوصیات سیلاب رودخانه در نقاط آسیب، طی چهار واقعه مهم بارش برآورد شده است. نتایج نشان داد که در صورت استفاده از یک و دو سیستم انحراف سیل، دبی اوج سیل در ورودی به شهر آق قلا، بطور متوسط 7/45 و 16/35 درصد کاهش می یابد. همچنین در صورت استفاده از سه سیستم انحراف سیلاب،دبی اوج سیل ورودی به شهر گمیشان، بطور متوسط 22/15 درصد کاهش خواهد یافت.

زبان:
فارسی
صفحات:
48 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2635169 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!