پاسخ تعدادی از ارقام زراعی، توده های بومی گندم نان و دو گونه آژیلوپس به نماتد مولد زخم ریشهPratylenchus neglectus

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نماتدهای مولد زخم جنس Pratylenchus  بین 10 نماتد مهم انگل گیاهی دنیا قرار دارند. خسارت اقتصادی آن ها به عنوان سومین گروه خسارت زا، گاهی تا 85 درصد نیز می رسد. در این تحقیق، پاسخ 100 توده بومی گندم نان بهاره، 20 رقم زراعی و دو گونه Aegilops tauschii و Ae. cylindrica به نماتد مولد زخم P. neglectus تحت شرایط گلخانه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه واریانس داده ها براساس مدل ریاضی تجزیه واریانس یک طرفه انجام و برای مقایسه میانگین ها از آزمون حداقل اختلاف معنی داری (LSD) در سطح احتمال 5 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد تلقیح با نماتد منجر به کاهش معنی دار در شاخص های رشدی ژنوتیپ ها گردید. اثر ژنوتیپ و آلودگی با نماتد روی همه صفات فنوتیپی در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. براساس فاکتور تولیدمثل ژنوتیپ ها به پنج گروه با RF <36/0 (مقاوم)، 58/0 - 36/0 (نیمه مقاوم)، 81/0 - 58/0 (متحمل)، 03/1 - 81/0 (نیمه حساس) و RF >03/1 (حساس) تقسیم شدند.  ده ژنوتیپ (2/8 درصد) به عنوان حساس، 12 ژنوتیپ (83/9 درصد) به عنوان نیمه حساس، 30 ژنوتیپ (59/24 درصد) به عنوان متحمل، 49 ژنوتیپ (16/40 درصد) به عنوان نیمه مقاوم و 21 ژنوتیپ (21/17 درصد) به عنوان مقاوم شناسایی شدند. ارتباط مستقیمی بین شاخص های مربوط به نماتد (RF و تعداد نماتد به ازای وزن ریشه) و شاخص های رشدی گیاهان بعد از آلودگی با نماتد مشاهده گردید به طوری که هر چقدر شاخص های نماتدی بیشتر بود، شاخص رشدی گیاهان کمتر شد، این موضوع نمایانگر تاثیر معنی دار نماتد بر ژنوتیپ های مورد مطالعه بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
179 تا 196
لینک کوتاه:
magiran.com/p2635234 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!