کاربرد سه روش نزدیک ترین همسایه، تابع K رایپلی و روش کریجینگ در آشکارسازی الگوی پراکنش شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta در شرایط گلخانه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شب پره مینوز گوجه فرنگیTuta absolutaیکی از مهم ترین آفات گوجه فرنگی در استان یزد می باشد. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با اطلاعات یک پارچه، درست و به موقع که مهم ترین بخش از هر برنامه مدیریتی می باشد، می تواند بخش مهمی از چاره سازی برای مسایل مربوط به مدیریت آفات باشد. به منظور تعیین و ارزیابی الگوی پراکنش شب پره مینوز گوجه فرنگی یک گلخانه گوجه فرنگی به ابعاد یک هکتار در اطراف شهرستان یزد انتخاب شد. داده های مربوط به تراکم جمعیت شب پره مینوز گوجه فرنگی از طریق نمونه برداری تصادفی از سطح گلخانه به دست آمد. بر اساس نتایج روش نزدیک ترین همسایه، الگوی پراکنش در این جوامع در اوایل و اواسط کشت بصورت تجمعی و در آخر فصل بصورت یکنواخت بود. روش  Kرایپلی نیز نشان داد که الگوی پراکنش، در ابتدا و اواسط کشت تجمعی بوده که با افزایش فاصله به سمت پراکندگی بیشتر تمایل پیدا می کرد. این الگو در انتهای فصل کشت بصورت یکنواخت مشاهده شد. نتایج برآیند این دو روش نشان داد، این آفت در اوایل و اواسط فصل رشد، دارای توزیع تجمعی است، لذا امکان کنترل متناسب با مکان در گلخانه وجود دارد. نقشه توزیع مکانی شب پره مینوز گوجه فرنگی از طریق مدل کریجینگ در تمام نقاط گلخانه ترسیم شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
143 تا 152
لینک کوتاه:
magiran.com/p2635236 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!