مسئولیت اجتماعی صنعت خودرو و ابعاد اجتماعی توسعه ی پایدار منطقه ابهر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
عصر تکنولوژی و فناوری که با رشد و توسعه ی صنایع همراه بوده، الزاماتی چون عدالت اجتماعی در دل خود نهفته دارد تا رشد و توسعه ی و پیشرفت متوازن کشور اتفاق بیافتد؛ بخصوص در حوزه جامعه و تاثیرات صنایع از جنبه های مختلف قابل تامل و بررسی است. مسیولیت اجتماعی شرکت ها و صنایع از مقولاتی است که هم انتظارات جامعه را پاسخ می دهد و هم می تواند تاثیر شگرفی در رفع شکاف های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد. هدف مسیولیت اجتماعی، توسعه ی اقتصادی پایدار از طریق بهبود زندگی ذی نفعان صنعت و کل جامعه هدف است.در تحقیق حاضر در منطقه ابهر، مولفه ها و شاخص های مسیولیت اجتماعی صنعت خودروسازی با رویکرد توسعه ی پایدار منطقه با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، پرسشنامه و مطالعه میدانی و تحلیل مدل مسیر در یک چارچوب جامع صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مسیر، بیانگر معناداری شاخص های مطرح شده در حوزه مسیولیت اجتماعی صنعت خودرو است. مهم ترین مولفه های بعد اجتماعی از نظر ذی نفعان عبارتند از: توسعه ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، اخلاق کسب و کار، کاهش فقر و نابرابری اجتماعی، ایجاد انگیزه های همانند تخفیف مالیاتی، تامین اعتبار برای صنعت، حفظ منافع برای نسل آینده، پرهیز از تبعیض قومیتی و جنسیتی، حمایت از منافع کل جامعه، اجرای قوانین و حمایت از مهارت ها و تجربه های افراد در جامعه و اشتغال زایی بومی. همچنین آلودگی محیط زیست، افزایش هزینه های تولید در اثر ایجاد گلوگاه ها و افزایش انبارداری (تخصیص انبار و فضاهای فیزیکی) و استهلاک وسایل انبارشده از مهم ترین موارد منفی از دیدگاه ذی نفعان بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2635356 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!