مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان متمرکز بر شفقت بر بهزیستی روان شناختی و شرم درونی شده دانش آموزان دختر مبتلا به ویتیلیگو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

ویتیلیگو سبب تشدید مشکلات روان شناختی نظیر اضطراب و افسردگی و نهایتا کاهش کیفیت زندگی مبتلایان می شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان متمرکز بر شفقت بر بهزیستی روان شناختی و شرم درونی شده دانش آموزان دختر مبتلا به بیماری ویتیلیگو بود.

روش ها

روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پی گیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر مبتلا به بیماری ویتیلیگو دوره دوم متوسطه مدارس شهر تبریز در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 45 نفر بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی سازی در گروه های آزمایش و کنترل 15 نفره قرار گرفتند. هر دو گروه آزمایشی درمان مختص خود را در 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند، اما گروه اعضای گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند.

یافته ها

هر دو درمان (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان متمرکز بر شفقت) در مقایسه با گروه کنترل، بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر مبتلا به ویتیلیگو را در پس آزمون افزایش (0/001>P) و شرم درونی شده آنها را کاهش دادند (0/001>P). در مرحله پی گیری، اثر این دو درمان بر کیفیت بهزیستی روان شناختی و شرم درونی شده ماندگار بود (0/001>P). تاثیر این دو درمان بر بهزیستی روان شناختی و شرم درونی شده در مراحل پس آزمون و پیگیری یکسان بود (0/05<P).

نتیجه گیری

با توجه به اثربخشی این دو درمان بر بهزیستی روان شناختی و شرم درونی شده دختران مبتلا به ویتیلیگو، می توان از آنها برای افزایش بهزیستی روان شناختی و کاهش شرم درونی شده در این افراد استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
406 تا 415
لینک کوتاه:
magiran.com/p2635822 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!