نقد قانون دیوان عدالت اداری از منظر اصول مشترک اخلاق اسلامی و آیین دادرسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
حقوق و اخلاق هر دو یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن هدف چیزی جز کمال و سعادت انسانی نیست. اخلاق به عنوان یک نیروی فطری و غریزی می تواند نقش قابل توجهی در تکامل روند تقنین منصفانه داشته باشد، قانون دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنإ نیست. هدف از انجام تحقیق حاضر اثبات جایگاه والای اخلاق اسلامی در تقنین قانون دیوان عدالت اداری می باشد که در این قانون کمتر مورد توجه مقنن بوده است. از این رو سوال اصلی تحقیق عبارت میباشد از: قواعد دادرسی و اخلاق اسلامی در دیوان عدالت اداری از چه جایگاهی برخوردار است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهرمند شده و به این نتیجه دست یافته ایم که قواعد دادرسی ریشه در قواعد اخلاقی داشته و متاسفانه کم توجهی مقنن به قواعد اخلاقی منجر به بروز خلاء های متعددی در قانون دیوان عدالت اداری شده لذا توجه به قواعد اخلاقی به عنوان منبع مقنن میتواند راهکار مناسبی جهت تقنین منصفانه و عادلانه باشد.حقوق و اخلاق هر دو یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن هدف چیزی جز کمال و سعادت انسانی نیست. اخلاق به عنوان یک نیروی فطری و غریزی می تواند نقش قابل توجهی در تکامل روند تقنین منصفانه داشته باشد، قانون دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنإ نیست. هدف از انجام تحقیق حاضر اثبات جایگاه والای اخلاق اسلامی در تقنین قانون دیوان عدالت اداری می باشد که در این قانون کمتر مورد توجه مقنن بود ه است. از این رو سوال اصلی تحقیق عبارت میباشد از: قواعد دادرسی و اخلاق اسلامی در دیوان عدالت اداری از چه جایگاهی برخوردار است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهرمند شده و به این نتیجه دست یافته ایم که قواعد دادرسی ریشه در قواعد اخلاقی داشته و متاسفانه کم توجهی مقنن است
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2636482 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!