تحلیل بهره وری تولید، ناشی از تغییر فن آوری واسطه ای و عوامل اولیه فعالیت های اقتصادی اقتصادی ایران

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از جنبه های مهم و با اهمیت به کارگیری شاخص های جدول داده - ستانده، بررسی تغییرات بهره وری تولید می باشد. بدین منظور، معیار ارزش افزوده به قیمت های ثابت ومعیار نهاده های واسطه به قیمت ثابت مقایسه می شوند. این بدین مفهوم است که کل تغییرات بهره وری شامل تغییر در بهره وری ناشی از فن آوری واسطه ای و تغییر در بهره وری ناشی از تغییرفن آوری عوامل اولیه می باشد، که این موضوع در قالب روش های اقتصادسنجی به راحتی قابل استخراج نیست. در این مطالعه با استفاده از جداول داده - ستانده سال های 1353 و 1367 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به قیمت ثابت سال 1353 محاسبه شده اند، به بررسی تغییرات بهره وری ناشی از تغییر فن آوری عوامل اولیه و واسطه ای پرداخته ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره مذکور، علی رغم افزایش 55 درصدی نهاده های اولیه، تولید 23درصد کاهش و شاخص بهره وری ناشی از تغییر عوامل اولیه اقتصاد نیز کاهش یافته ولی شاخص بهره وری ناشی از تغییر فن آوری واسطه ای در حدود 8 درصد افزایش نموده و این دومنجر به کاهش شاخص بهره وری کل نظام تولید شده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p26367 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!