بررسی اثر ضد میکروبی رنگدانه پیوسیانین سویه های سودوموناس آئروژینوزاجدا شده از منابع محیطی علیه باکتری های عامل عفونت های ادراری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

امروزه با افزایش مقاومت پاتوژن های فرصت طلب انسانی ازجمله باکتری های عامل عفونت های ادراری در برابر طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها درمان آنها دشوارتر شده است.

مواد و روش‏‏ها: 

در این مطالعه باکتری سودوموناس آیروژینوزا از سطوح محیطی، جداسازی و سپس وجود ژن مربوط به بیوسنتز رنگدانه با روش PCR تایید شد. رنگدانه پیوسیانین توسط کلروفرم، استخراج و خلوص آن با روش TLC تایید شد. باکتری های عامل عفونت ادراری شامل استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس، اشرشیاکلی، جنس انتروکوکوس و جنس کلبسیلا جمع آوری شدند و اثر ضد میکروبی این رنگدانه با روش های دیسک گذاری و چاهک گذاری روی هریک از باکتری های فوق بررسی شد.

نتایج

نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دادند بیشترین حساسیت نسبت به عصاره رنگدانه پیوسیانین مربوط به استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس و جنس انتروکوکوس در روش های دیسک گذاری و چاهک گذاری بوده است. قطر هاله عدم رشد بدون احتساب تاثیر کلروفرم برای هر دو باکتری در روش دیسک گذاری به ترتیب 4 و 2 میلی متر و در روش چاهک گذاری 4 و 3 میلی متر بود؛ بنابراین، رنگدانه پیوسیانین روی باکتری های گرم مثبت اثر ضد میکروبی بیشتری نسبت به باکتری های گرم منفی داشته است.

بحث و نتیجه ‏گیری:

 در این مطالعه باکتری مولد رنگدانه، به دلیل احتمال بیماری زایی کمتر آن برای انسان نسبت به سویه های جداشده از نمونه های بالینی که در بیشتر مطالعات برای استخراج رنگدانه از آنها استفاده شده، از سطوح محیطی جداسازی شده است؛ بنابراین، این سویه ها می توانند گزینه مناسب تری برای استخراج رنگدانه پیوسیانین به عنوان یک ماده ضد میکروبی قابل جایگزین با مواد ضدمیکروبی و آنتی بیوتیک های سنتتیک باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2637816 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!