فراوانی ژن vanA در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) جداشده از بیماران مبتلا به زخم بستر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

استافیلوکوکوس اوریوس به ویژه استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus یا MRSA) یکی از مهم ترین عوامل عفونت جامعه و بیمارستان است و امروزه به دلیل مقاومت به داروهای ضدمیکروبی به یکی از نگرانی های عمده سلامت تبدیل شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی ژن vanA در جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) جداشده از نمونه های زخم بستر است.

مواد و روش ‏‏ها:

 در مطالعه حاضر، 80 جدایه بالینی از بیماران مبتلا به زخم بستر در بیمارستان های لقمان حکیم، ایرانمهر و مرکز زخم تهران جمع آوری شد. نمونه ها با استفاده از تست های استاندارد آزمایشگاهی و مقاومت به دیسک سفوکسیتین (30 میکروگرم) و بررسی حضور ژن mecA تعیین هویت شدند. مقاومت جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین به آنتی بیوتیک های مختلف به کمک روش انتشار از دیسک بررسی شد. حضور ژن  vanAدر این جدایه ها با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (Polymerase chain reaction یا PCR) بررسی شد.

نتایج

از 80 جدایه بررسی شده، 29 جدایه به عنوان استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین شناخته شد که بیشترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های کلیندامایسین و اریترومایسین و کمترین مقاومت به لینزولید به ترتیب با 75/82 درصد، 875/82 درصد و 8/13 درصد مشاهده شد. ژن vanA در تمام جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین تشخیص داده شد. در حدود 41/72 درصد از جدایه ها مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی گزارش شد.

بحث و نتیجه‏ گیری: 

فراوانی ژن vanA در جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین افزایش یافته است و وجود مقاومت بالا و چندگانه جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین نسبت به آنتی بیوتیک های رایج باید به عنوان یک موضوع جدی شایان توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2637820 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!