طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه دوگانه آب/هواکشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بحران کمبود آب، پیاده سازی فناوریهای نوین در زمینه افزایش بهره وری آب را ضروری می سازد و روش های آبکشت و هواکشت میتوانند جزیی از این فناوریها باشند. در این پژوهش ابتدا طراحی و ساخت یک سامانه آب/هواکشت با فشار بالا شامل دو واحد مجزا به منظور اجرای آزمایشهای تحقیقاتی انجام شد. در این فناوری، ریشه های گیاه در یک آرایش افقی در هوا و در معرض پاشش دورهای محلول غذایی معلق بودند. محلول غذایی تهیه شده بر پایه فرمول هوگلند، توسط یک پمپ دیافراگمی منتقل و پس از عبور از فیلتر، از طریق نازل و در فواصل زمانی مشخصی به ریشه گیاهان پاشیده میشد. تجهیزات دیگری مثل سوییچ فشار، فشارسنج، شیر تخلیه آب، تایمر قابل برنامهریزی و انباره دیافراگمی در مدار هیدرولیک سامانه بکار رفت. محلول پاشیده شده به ریشه ها در انتهای محفظه جمع و در اثر نیروی ثقلی به مخزن برگشت داده میشد. طراحی طوری بود که همیشه مقداری از محلول در کف مخزن موجود باشد و ریشه ها بتوانند از این محلول نیز بهره ببرند. بنابراین این سامانه را میتوان به نوعی دوگانه آبکشت/ هواکشت در نظر گرفت. نور لازم نیز از طریق فلویورسنت تامین می شد. نتایج نشان داد که این روش دوگانه به طور معنی داری باعث افزایش رشد برگها و ریشه نسبت به روش سنتی شد. سامانه ساخته شده در این تحقیق بخشی از مسیر استفاده بهتر از آب کشاورزی است و همچنان به بهینهسازی نیاز است. با توجه به روند توسعه کشت عمودی و کشاورزی شهری در دنیا، سامانه های آب/هواکشت می توانند نقش قابل توجهی در این زمینه ایفا نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2638517 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!