برآورد میزان کارایی انرژی و عوامل موثر بر آن در تولید گندم دیم شهرستان اهر: کاربرد رهیافت مرزی تصادفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مصرف انرژی به صورت های مستقیم و غیرمستقیم در بخش کشاورزی جهت رفع نیازهای غذایی جمعیت در حال رشد افزایش یافته است. با عنایت به کمیابی منابع تولید منجمله انرژی مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری کارایی فنی مزارع گندم دیم و عوامل موثر بر آن صورت گرفته است. برای این منظور داده های لازم از 217 کشاورز گندمکار شهرستان اهر جمع آوری گردید و مقادیر نهاده ها و ستاده (گندم) به هم ارز انرژی تبدیل شدند. جهت نیل به هدف تحقیق از رهیافت تحلیل مرزی تصادفی یعنی برآورد تابع تولید ترانسلوگ و نیز تابع عدم کارایی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که انرژی عوامل تولید نیروی کار، سموم و ماشین آلات تاثیر معنی-داری بر انرژی خروجی محصول گندم دارند. ضمن اینکه عواملی نظیر فاصله مزارع تا روستا، شیب اراضی، تعداد قطعات گندم دیم و سطح زیرکشت گندم بر عدم کارایی بهره گیری کارا از انرژی اثرگذار می باشند. میانگین کارایی انرژی تولید کنندگان گندم 51 درصد گزارش گردید. بدین ترتیب درصورت بهره گیری کارا از انرژی نهاده ها و مدیریت اصولی عملیات زراعی می توان سطح محصول انرژی خروجی آن را 49 درصد افزایش داد. نظر به وجود بستر مناسب برای بهبود کارایی با افزایش آگاهی های تولیدکنندگان، برگزاری کلاس های آموزشی ترویجی و بهره گیری از تکنولوزیهای نوین توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2638518 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!