ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید چغندرقند با روش چرخه زندگی در استان همدان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مطالعه، تخمین هایی از انتشارات حاصل از تولید چغندرقند از مصرف نهاده ها در مزرعه تا تولید محصول چغندرقند ارایه شده است. روش مورد استفاده ارزیابی چرخه زندگی می باشد. شاخص هایی که مورد بررسی قرار گرفته اند شامل پتانسیل گرمایش زمین، پتانسیل اسیدی شدن، اختناق دریاچه ای، تخلیه منابع غیر زیستی، تخلیه سوخت های فسیلی، تخلیه اوزون، مسمومیت انسان، مسمومیت آب های سطحی، مسمومیت آب های آزاد، مسومیت خاک و اکسیداسیون فتوشیمیایی است. تجزیه و تحلیل ها براساس داده های جمع آوری شده از 88 مزرعه چغندرقند در استان همدان به دست آمده است. نتایج این تجزیه و تحلیل برای واحد عملکردی یک تن درهکتارچغندرقند بدون تخصیص ارایه شده است. برای گروه های تاثیر تخلیه منابع غیر زیستی، تخلیه سوخت های فسیلی، گرمایش زمین، تخلیه ازون، مسمومیت انسان، مسمومیت آب های سطحی، مسمومیت آب های آزاد، مسمومیت خاک، اکسیداسیون فتوشیمیایی، اسیدی شدن و اختناق دریاچه ای به ترتیب مقادیر kg Sb eq 10-4×78/3، MJ 10+3×57/3، kgCO2 eq 0/310، kgCFC-11 eq 10-6×25/8، kg 1,4-DB eq 70/37، 40/47، 10+4×45/5، 72/1، kg C2H4 eq 10-2×37/5، kg SO2 eq 16/3، kg PO4 eq 73/1 برای هر تن چغندرقند به دست آمد. نتایج نشان داد که تقریبا تمام گروه های تاثیر تحت سلطه الکتریسیته و کودهای شیمیایی بودند. جایگزینی برق تجدیدپذیر با برق شبکه، به عنوان منبع اصلی انرژی در عملیات آبیاری، می تواند به عنوان یک راه کار مناسب مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. با توجه به محدودیت منابع آبی در ایران، تغییر و اصلاح الگوی کشت در مقیاس های خرد و کلان می تواند به طور قابل توجهی بر محیط زیست تاثیر بگذارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2638519 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!