رابطه باورهای هسته ای ضداجتماعی، اضطراب اجتماعی و هیجان تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای اجتناب تجربه ای و حل مساله اجتماعی در دانش آموزان 15 تا 18 ساله

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای هسته ای ضداجتماعی، اضطراب اجتماعی و هیجان تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای اجتناب تجربه ای و حل مساله اجتماعی در دانش آموزان 15 تا 18 ساله انجام شد. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع داده ها و نحوه پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان نوبت دوم ناحیه 2 آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1401-1400 در شهر اصفهان که 3000 نفر می باشند. از این میان با روش نمونه گیری  خوشه ای و بااستفاده از جدول مورگان تعداد 341 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های باورهای هسته ای ضداجتماعی (آپشه و دی-میو، 2012)، اضطراب اجتماعی نوجوانان (پاکلک، 2004)، هیجان تحصیلی (پکران و همکاران، 2002)، اجتناب تجربه ای پذیرش و عمل (باند و همکاران ،2011) و توانایی حل مساله اجتماعی (درزیلا و همکاران، 2011) استفاده گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده نرم افزارهای SPSS-24 و AMOS-26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اجتناب تجربه ای نقش واسطه ای در ارتباط میان متغیرهای عنوان شده را به خوبی ایفا کرده و تمامی اثرات در سطح 05/0 معنادار بوده و بجز در مورد اثر مستقیم باورهای هسته ای ضداجتماعی بر حل مساله اجتماعی سطح 01/0 قابل تعمیم خواهد بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
10 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2638641 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!