کشف پیوند آیین های شیعی عاشورا با قدرت سیاسی: تحلیل های دین شناختی کانتی، ایوب و کیپن برگ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از آستانه دهه 1960م/ 1340ش محققانی در آکادمی های غربی پیوند شیوه های عزاداری شیعیان با تحرکات سیاسی و جمعیتی ایشان را بازکاویدند و ضمن تحلیل مردم شناسانه آیین های سوگواری شیعیان در عاشورا، برای نخستین بار پیوند آیین های عاشورایی با روابط قدرت را در جامعه شیعی نظریه مند کردند. گرچه شیعیان معاصر هنوز در هیچ سرزمینی حاکمیت سیاسی نداشتند، اینان دریافته بودند که دیر یا زود از میان حلقه های عزاداری عاشورا قدرت سیاسی عظیمی برخواهد خاست. این دوره از مطالعات، که باید آن را نقطه آغاز در تاریخ اندیشه غربیان درباره آیین های عاشورایی شیعیان تلقی کرد، بازه ای حدودا بیست ساله را دربر می گیرد، با مطالعه آیین های عاشورا درکنار آیین های دینی مشابه در ادیان دیگر آغاز می شود و به درک ضرورت تمرکز بیش تر بر مطالعه جزیی نگرانه اجزاء خرد آیین و معنای نمادین هریک از آن اجزاء منتهی می گردد؛ امری که خود به تغییر رویکردها برای پیش برد مطالعات می انجامد و پایان دوره مطالعاتی یادشده را رقم می زند. مطالعه کنونی کوششی برای بازشناسی نظریات مطرح شده در این دوره بیست ساله، سنجیدن نسبت آن ها با هم دیگر و بازشناسی خاستگاه نظری هرکدام است. می خواهیم بدانیم نخستین بار غربیان از چه زمان به مطالعه آیین های عاشورایی شیعیان علاقه مندی نشان دادند. در این مطالعه کوشش می شود از این فرضیه دفاع شود که نخستین مطالعات پژوهشگران غربی درباره عاشورا به خاطر هراس غربیان از شکل گیری یک قدرت مخرب بزرگ جهانی با نوعی شیعه هراسی همراه شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2639583 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!