اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برسلامت روانی دانش آموزان پسر تیزهوش

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روانی دانش آموزان پسر تیزهوش بود.

روش

در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول دبیرستان تیزهوشان شهر بابک در سال تحصیلی 98-1397 بود. بنابراین پس از اجرای اولیه پرسشنامه،30 نفر که نمرات بیشتری در سلامت روان برخوردار بودند از جامعه آماری پژوهش انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جای داده شدند. برای گروه آزمایش در طی 8 جلسه 2 ساعته، مداخله آموزش فنون ذهن آگاهی در فاصله پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) گلدبرگ و هیلر (1979) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان داد که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علایم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، نقص در کنش اجتماعی و افسردگی تاثیر معناداری دارد (1/0 <p).

نتیجه گیری

آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را می توان بعنوان مداخله ای موثر در ارتقاء سلامت روان و پیشگیری از اختلالات روانی در دانش آموزان تیزهوش دانست.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2640082 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!