حسابداری مدیریت و مدیریت استراتژی کسب و کار در شرکتها و موسسات کوچک و متوسط

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان شیوه های حسابداری مدیریت و توسعه استراتژی در شرکت ها و موسسات کوچک و متوسط است. شرکت های کوچک و متوسط از بازیگران اصلی توسعه و رشد اقتصادی هستند. برای تعیین استراتژی های مناسب در یک بازار متغیر و رقابتی، به دانش کمی و کیفی تولید شده توسط سیستم حسابداری نیاز است. سیستم حسابداری مدیریت می تواند بر تصمیمات مدیریتی تاثیر بگذارد، استراتژی ها را تغییر دهد و عملکرد شرکت را از طریق اقدامات گسترده خود تحت تاثیر قرار دهد. با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره، نتایج مطالعات کاربردی برای موسسات مزبور نشان می دهد که برنامه ریزی و کنترل سیستم حسابداری مدیریت، مدیریت هزینه، و اندازه گیری و ارزیابی عملکرد به طور قابل توجهی بر استراتژی هایی که شرکت ها اجرا خواهند کرد، تاثیر می گذارند .همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد؛ شیوه های حسابداری مدیریتی مورد استفاده شرکت های کوچک و متوسط با استراتژی های شرکتی که در پیش گرفته اند، مرتبط است و این اقدامات را میتوان به عنوان دستاورد اثرگزاری بر استراتژی های شرکت ها در نظر گرفت.

زبان:
فارسی
صفحات:
46 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2640086 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!