تاثیر یک برنامه فعالیت ورزشی همراه با رژیم غذایی کاهش وزن بر سواد بدنی و ترکیب بدنی دختران دانش آموز دارای اضافه وزن مقطع متوسطه دوم

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از بررسی تاثیر یک برنامه فعالیت ورزشی همراه با رژیم غذایی کاهش وزن بر سواد بدنی و ترکیب بدنی دختران دانش آموزان دارای اضافه وزن مقطع متوسطه دوم بود.30 دختر دانش آموز مقطع متوسطه دوم (15 تا 17 سال) مبتلا به اضافه وزن که در بین صدک 85 تا 95 بودند به صورت تصادفی در سه گروه تمرین، تمرین همراه با رژیم و کنترل (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. مداخلات به مدت 6 هفته بود و تمامی آزمودنی های هر سه گروه در ساعت ورزش مربوط به کلاس درس تربیت بدنی نیز مدرسه شرکت کردند. 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از مداخلات، اندازه گیری های مربوط به پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. سواد بدنی در هم گروه تمرین و هم گروه تمرین همراه با رژیم در مقایسه با گروه کنترل به طور معنادار افزایش یافت (P<0.05) اما تفاوتی در این خصوص بین دو گروه تمرین و تمرین همراه با رژیم مشاهده نشد (P>0.05). ترکیب بدنی در هم گروه تمرین و هم گروه تمرین همراه با رژیم در مقایسه با گروه کنترل به طور معنادار بهبود یافتند (P<0.05) اما این بهبود در گروه تمرین همراه با رژیم به طور معنادار بیشتر از گروه تمرین به تنهایی بود (P<0.05). به نظر می رسد که تمرین منجر به افزایش سواد بدنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم می شود و رژیم غذایی در این زمینه اثر معنادار ندارد. در مقابل، هم تمرین و هم رژیم غذایی منجر به بهبود ترکیب بدنی می گردند، اما اثر رژیم غذایی در این رابطه بیشتر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
68 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2640091 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!