کاربست برنامه درسی میان رشته ای در عرصه نظام آموزش عالی: موانع، چالشها و راهکارها

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف پژوهش حاضر بررسی و مطالعه چگونگی و نوع برنامه ریزی در نظام آموزش عالی و واکاوی موانع، چالش های پیش رو و راهکارهای آن است که از دغدغه های مداوم ذهنی و برنامه ای محسوب می شود.

روش

برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق کیفی ترکیبی شامل مرور اسناد و فرا تحلیل کیفی یافته های پژوهش های دیگر استفاده شده است.

یافته ها

درنهایت با جمع بندی تحقیقات انجام شده، سه عامل کلیدی(موانع ساختاری، موانع غیرحرفه ای و موانع فرهنگی اجتماعی) به عنوان موانع شناسایی شده شامل 13 مقوله و 9 عامل به عنوان ضرورت و موانع و 10 عامل به عنوان چالش و راهکار برای شکل گیری و توسعه فعالیت ها و رشته های دانشگاهی میان رشته ای، استخراج و ارایه شده است.

نتیجه گیری

نتایج کیفی این پژوهش نشان داد صاحبنظران دراین عرصه با توجه به نیازهای جامعه و پیچیدگی مسایل، انتظار خدمات اجتماعی و نوآوری و کارآفرینی علمی از دانشگاه ها، مساله گشایی و غنی سازی وظایف آموزشی و پژوهشی ایده های متنوعی را در طول زمان در راستای توسعه و گسترش فعالیت های میان رشته ای مطرح نموده اند که در این مقاله یکی از آن مجموعه، تحت عنوان رویکرد برنامه درسی میان رشته ای شامل مفاهیم، کاربردها، سطوح و الزامات، موانع و مزایا و همچنین چالشها و راهکارها پرداخته شده است و علیرغم پیچیده بودن و وجود مشکلات می توان از آنها به عنوان رویکردی موثر درجهت پاسخگویی به نیازهای جدید در برنامه درسی نظام آموزش عالی استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2640093 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!