بررسی اثرات پویای مصرف سوخت های فسیلی روی انتشار دی اکسید کربن در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

از مهم ترین علل ایجاد تغییرات اقلیمی می توان به انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه CO2 ناشی از مصرف سوخت های فسیلی اشاره کرد. از مهم ترین سوخت های فسیلی می توان به گاز طبیعی و فرآورده های نفتی اشاره کرد. نفت گاز، نفت کوره و بنزین پرمصرف ترین فرآورده های نفتی طی پنج دهه اخیر کشور هستند. مطالعه حاضر به بررسی نوع رابطه میان مصرف سوخت های فسیلی و میزان انتشار کربن دی اکسید کشور در بازه زمانی 1334-1398 با استفاده از رهیافت ARDL می پردازد. یافته های حاصل از این مطالعه حاکی از آن است مصرف سوخت های فسیلی تاثیر متفاوتی روی انتشار دی اکسید کربن دارد. به طوری که در کوتاه مدت با افزایش یک درصد مصرف در سوخت های نفت گاز، نفت کوره، گاز طبیعی و بنزین، میزان انتشار کربن به ترتیب معادل 55/0، 32/0، 32/0 و 18/0 درصد افزایش خواهد یافت؛ در حالی که نتایج حاصل از کشش های بلندمدت نشان می دهد به ازای یک درصد مصرف سوخت های فسیلی فوق، میزان انتشار کربن به ترتیب 83/0، 49/0، 09/0 و 34/0 درصد افزایش می یابد. بنابراین، نتایج نشان می دهد مصرف نفت گاز هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، بیشترین تاثیر مخرب روی محیط زیست و انتشار دی اکسید کربن در ایران دارد و نفت کوره و بنزین در رتبه های بعدی قرار دارند. مصرف گاز طبیعی تنها حامل انرژی است که در بلندمدت، کمترین تاثیر بر انتشار دی اکسید کربن دارد و آسیب کمتری بر تخریب محیط زیست وارد می کند. ازاین رو، هرچند سیاست جایگزینی گاز طبیعی بجای سایر سوخت های فسیلی در بلندمدت می تواند تا حدودی انتشار دی اکسید کربن در ایران را کاهش دهد؛ اما با توجه به رشد فزاینده مصرف گاز طبیعی و محدودیت های متعدد در سمت عرضه آن، این سیاست نمی-تواند در بلندمدت تداوم یابد. لذا توصیه می شود سیاست های قیمتی و غیر قیمتی همانند اصلاح یارانه قیمتی و بهبود در تکنولوژی و تجهیزات مرتبط با سوخت های فسیلی نیز موردتوجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
8031 تا 8045
لینک کوتاه:
magiran.com/p2642175 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!