ارتباط افکار خودکشی با خودانتقادی و افسردگی در دانشجویان کارشناسی پرستاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

خودکشی از مهم ترین شاخص های بهداشت روانی افراد جامعه و بالاخص در میان  جوانان است که با مولفه های مختلفی در ارتباط می باشد لذا این مطالعه با هدف ارتباط افکار خودکشی با خودانتقادی و افسردگی در دانشجویان کارشناسی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفته است.

روش کار

در این مطالعه مقطعی-همبستگی 371 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  همدان در سال نحصیلی 1401 بصورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل، پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، مقیاس افکار خودکشی بک، مقیاس سطوح خودانتقادی و پرسشنامه افسردگی بک بود که به صورت خودگزارشی تکمیل گردیدند. از طریق نرم افزار  spss22 و آمار توصیفی (میانگین وانحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) صورت گرفت.

یافته ها

یافته های مطالعه نشان داد که بین افکار خودکشی و افسردگی ارتباط قوی، مثبت و معنادار وجود داشت (001/0>p) همچنین در تست تحلیلی رگرسیون چند متغیره، متغیرمستقل افسردگی به طور معناداری، پیش بین افکار خودکشی بود (001/0>p). اما بین افکار خودکشی با خودانتقادی ارتباط معنی دار وجود نداشت (05/0<p) و در رگرسیون چند متغیره، متغیرمستقل خودانتقادی به طور معناداری، پیش بین افکار خودکشی بود (05/0>p).

نتیجه گیری

یافته های این مطالعه نشان میدهد افکار خودکشی در بین دانشجویان پرستاری از فروانی بالایی برخوردار است که با  مولفه هایی مانند افسرگی و افکار خودانتقادی ارتباط دارد. ارزیابی سلامت روان دانشجویان پرستاری و اجرای مداخلات بهداشت روان برای حمایت از این گروه آسیب پذیر بسیار مهم است.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2642354 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!