رابطه مدیریت راهبردی و یکپارچه سازی منابع انسانی در شعب بانک های دولتی شهرستان قائنات

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش پیش رو با هدف بررسی رابطه مدیریت راهبردی و یکپارچه سازی منابع انسانی در شعب بانک های دولتی شهرستان قاینات انجام پذیرفته است. روش پژوهش از نظر گردآوری داده ها توصیفی - همبستگی بوده و با هدف کاربردی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شعب بانک های دولتی شهرستان قاینات می باشند که تعداد آن ها برابر 326 نفر است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 176 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که برای اندازه گیری یکپارچگی منابع انسانی از پرسشنامه پینتو و همکاران (2015)، برای اندازه گیری مدیریت راهبردی از پرسشنامه چانگ و هانگ (2005) استفاده شد. با توجه به اینکه سوالات پرسشنامه استاندارد بوده و معرف ویژگی هایی است که محقق قصد اندازه گیری آن ها را دارد، لذا ابزار سنجش از روایی لازم برخوردار است. پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده و با توجه به اینکه مقدار آزمون برای همه مولفه ها بالاتر از 0.7 بود، مورد تایید قرار گرفت. داده های گردآوری شده با روش های معادله یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مدیریت راهبردی و یکپارچگی منابع انسانی ارتباط معناداری وجود دارد. در نهایت مشخص شد که مولفه های یکپارچگی منابع انسانی بر مدیریت راهبردی نقش دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2642818 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!