المتاهه دراسه نصیه فی تحلیل الخطاب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تعلمت من الحیاه ان الإبداع مسافه حکایه اشترک فیها کل المبدعین الذین کانوا علی موعد مع النص بوصفه فضاء یحلق فیه المبدع بحثا عن الجمال والذوق والاناقه النصیه؛ ومن اعماق هذه الفکره نبضت لدی افکار لتحلیل الخطاب فی مرحله الدراسات العلیا تقوم علی فکره (المتاهه)، وازعم انها فکره جدیده فی الدراسات النصیه لتحلیل الخطاب حاولت تطبیقها من خلال تحلیل مجموعه من النصوص لطلبه الدکتوراه والماجستیر علی حد سواء، وفی الواقع لاقت اصداء طیبه ومقبوله لدیهم حتی طلب منی البعض منهم بجمع هذه النصوص وطباعتها فی بحث علمی. اعمل علی جعل الطالب فی منطقه التیه الدایم وکلما یصل إلی حقیقه ادفع به إلی منطقه بحث اخری حتی اجعله یشعر بانه فی منطقه متاهات علمیه لا یخرج من متاهه حتی یجد نفسه فی متاهه اخری، ومن هنا نجحت إلی حد کبیر فی تعلیم الباحث فی هذه المرحله البحثیه المهمه من حیاته العلمیه کیف یفکر؟ وکیف یربط بین المختلف؟ وکیف یخرج من المتاهه؟ ومن ثم یستنبط النتایج من مقدماتها وعندما یشعر انه ضایع فی النص کیف یتصرف؟ فضلا عن المفاتیح المهمه لتفکیک الخطاب فی النص، ورکزت علی تمرین ذهنه وجعله یتحرک فی مناطق معرفیه متنوعه حتی یتمکن من الإبداع والابتکار ویخرج بنتایج علمیه رصینه وممیزه. وسوف احاول ان اقدم تاسیسا لمفهوم المتاهه ومفهوم الخطاب والنص بوصفها مفاتیح معرفیه للبحث، ولو بنحو موجز بوصفها مدخلا لعتبه العنوان فی البحث ومن ثم اسجل الافکار والنصوص التی تمت معالجتها وعلی وفق طریقه المتاهه النصیه، والغایه العلمیه والمعرفیه من البحث هی التعریف بمفهوم النص، وکیف یستطیع طالب الدراسات العلیا ان یمیز بین النصوص ویفهم کنه ها واطراف الاتصال فیها ومن ثم الاعتراف بها، فضلا عن ضروره فهم الطلبه والباحثین اسباب تعطل عملیه التواصل او انحرافها بین النصوص والمتلقین، والهدف من هذا البحث تعلیم الطلبه معاییر التواصل للنصوص لانه فی حاله فقدان هذه المعاییر لا یصبح النص تواصلیا، عسی ان ینتفع بها طلبه الدراسات العلیا فی کل الجامعات واسال الله العلی القدیر ان یجعل لی الاجر والثواب لان القصد فی ذلک خدمه البحث العلمی.

زبان:
عربی
صفحات:
73 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2643978 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!