میزان رضایت ساکنین مجتمع مسکونی ازمولفه های موثر بر مطلوبیت فضای سبز (مطالعه موردی: مجتمع های الهیه و امیریه کرمانشاه)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

فضای سبز همچنان به مثابه عنصری جدایی ناپذیر از زندگی انسان قلمداد می شوند. ایجاد فضاهای سبز با کارایی مناسب و مطلوب در مجتمع های مسکونی همواره امری ضروری محسوب می شود. در این پژوهش میزان رضایت ساکنین دو مجتمع مسکونی الهیه و امیریه کرمانشاه از مولفه های موثر بر مطلوبیت فضای سبز مورد کنکاش قرار گرفت.

روش بررسی

این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. مولفه های فضای سبز شناسایی و از بررسی متون، مطالعات مرتبط و نظرات متخصصین در قالب پرسشنامه محقق ساخته و با تایید متخصصین مربوطه به صورت قالب مقیاس لیکرت (پنج گزینه ای) طراحی و توسط 143 نفر از مجتمع امیریه و 158 نفر از مجتمع الهیه انتخاب شدند که درمجموع 301 پرسشنامه تکمیل گردید. تمام تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت، جهت توصیف مولفه های پژوهش از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس) استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی برای بررسی ارتباط بین مساحت فضای سبز و میزان رضایت ساکنین از مجتمع، از آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان رضایت ساکنین دو مجتمع مذکور، از آزمون فریدمن جهت شناسایی مولفه های رضایتمندی ساکنین استفاده شد.

یافته ها

نتایج حاکی از آن است که احساس رضایت در مجتمع مسکونی الهیه نسبت به مجتمع مسکونی امیریه بالاتر است و از میان 14 مولفه موثر در رضایت ساکنین دو مجتمع، مساحت فضای سبز بیشترین امتیاز و امکانات فضای سبز مانند وسایل بازی کودکان کمترین امتیاز را داشتند. به عبارت دیگر با افزایش مساحت فضای سبز، میزان رضایتمندی ساکنین از مجتمع نیز افزایش پیدا می کند.

بحث و نتیجه گیری

درنتیجه 14 مولفه در این تحقیق موردبررسی قرار گرفتند. باید به طور قابل توجهی در پروژه های مجتمع مسکونی در اولویت قرار گیرند تا منجر به افزایش رضایت ساکنین شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2644071 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!