رتبه بندی تفسیری کارکردهای بازاریابی برای طبیعت گردی پایدار در مناطق آزاد ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از اهداف هر نظام اقتصادی، استفاده از ظرفیت های گردشگری در توسعه ی پایدار می باشد که به طور ویژه نیازمند بکارگیری راهبردهای بازاریابی در این عرصه می باشد. به عبارت دیگر وجود راهبردهای بازاریابی می تواند سطح جذابیت های گردشگری را، بیشتر برای مخاطبان آن تصویرسازی نماید تا از این طریق این صنعت در نظام اقتصادی نقش تعیین کننده ای در تولید ناخالص داخلی داشته باشد. در این پژوهش ابتدا ابعاد طبعیت گردی از طریق فراترکیب شناسایی می شود و سپس از طریق فرآیند رتبه بندی تفسیری نسبت به تعیین تاثیرگذارترین بعد در مناطق آزاد ایران اقدام می شود.
روش بررسی
روش شناسی این پژوهش ترکیبی بود، به طوریکه در بخش کیفی ابتدا کارکردهای بازاریابی پایداری طبیعت گردی براساس پژوهش های پیشین به عنوان مبنای تحلیل مشخص شد و سپس براساس تحلیل دلفی، حد اجماع نظری تعیین شد تا چارچوب نظری پژوهش ارایه گردد. در بخش کمی نیز از تحلیل رتبه بندی تفسیری استفاده شد. در این تحلیل هدف تعیین مهمترین کارکردهای بازاریابی پایداری طبیعت گردی در مناطق آزاد ایران بود.
یافته ها
نتایج پژوهش از وجود 8 کارکرد بازاریابی پایداری طبیعت گردی از طریق تحلیل فراترکیب حکایت داشت که طی دو راند دلفی، این مولفه ها تایید شدند. نتایج در بخش کمی نشان داد، درصد تاثیرگذاری بکارگیری آموزش در بازیافت، مدیریت مصرف آب و غیره در بازاریابی پایدار طبیعت گردی نسبت به بقیه کارکردهای بازاریابی پایداری طبیعت گردی بالاتر است.
بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به دلیل ایجاد انسجام نظری در خصوص طبیعت گردی و بسط آن در سطح کارکردهای پایداری مناطق آزاد ایران از اهمیت نظری و کاربردی برخوردار است که می تواند در شناخت محورهای اثرگذار بر این حوزه موثر باشد و زمینه برای جذب گردشگران را توسعه بخشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2644073 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!