طراحی الگویی برای بازشناسی جهاد تبیین بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جهاد تبیین یکی از مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده که بارها و در مقاطع گوناگون برای مقابله با هرگونه انحراف و تحریف در گفتمان و ارزش های انقلاب اسلامی به آن تاکید کرده اند. در پژوهش حاضر نیز تلاش گردید الگویی برای بازشناسی جهاد تبیین بر اساس منظومه فکری ایشان و با دو رویکرد کیفی و کمی ترسیم گردد. جامعه آماری در مرحله کیفی که از روش داده بنیاد استفاده شده است، 30 نفر از خبرگان فرهنگی و اساتید دانشگاه های استان اردبیل که با روش ارجاع زنجیره ای (گلوله برفی) انتخاب که بعد از اشباع نظری در مصاحبه، فرآیند کدگذاری انجام گرفت. در بخش کمی نیز بر اساس جدول مورگان تعداد 169 نفر از مدیران فرهنگی استان مطالعه قرار گرفتند. بعد از فرآیند کدگذاری و بهره گیری از نرم افزار MaxQDA، مجموعه داده ها در 86 کد باز، 77 مفهوم، 15 مقوله و 6 طبقه (شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، مقوله محوری، راهبردها و پیامدها) دسته بندی شدند. بر اساس نتایج پژوهش و خروجی نرم افزار Smatr PLS، شاخص های شکل گیری هویت ایرانی - اسلامی مردم، ساخت های صنعتی، همگامی و همترازی و تناسب فرم و محتوا، فضای آزاد و نقد و اصلاح، تبیین برای عموم مردم و همه اقشار و شاخص توسعه صنعتی به عنوان مهمترین شاخص های الگوی بازشناسی جهاد تبیین بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری شناسایی شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2645040 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!