شناسایی مولفه های موثر در ارتقا آماده به کاری سلاح های سبک در فراجا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

هدف از انجام پژوهش، شناسایی مولفه های موثر بر ارتقاء آماده به کاری سلاح های سبک در فراجا است.

روش

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر نوع، کیفی-کمی است. در بخش کیفی و کمی حجم نمونه به تعداد 12 نفر انتخاب شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل تم عوامل موثر شناسایی و در بخش کمی با استفاده از روش AHP و نرم افزار Expert Choice رتبه بندی ابعاد، انجام شده است. 

یافته ها

یافته ها حاکی از شناسایی مولفه های موثر در ارتقاء آماده به کاری سلاح های سبک در فراجا در سه بعد: سازمان دهی، رهبری و فنی، هم چنین 7 مولفه شامل: نیازسنجی و تخصیص، نیروی انسانی، زیرساخت، تعهد فرماندهان، نظارت، نگهداری و تعمیرات و 48 شاخص به عنوان زیرمجموعه مولفه های موصوف است. هم چنین بعد سازمان دهی با وزن 456/0 در رتبه اول و ابعاد فنی و رهبری به ترتیب با وزن 287/0 و 256/0 در رتبه های بعدی قرار دارند. 

نتایج

موضوع این پژوهش در حوزه آماده به کاری سلاح مهم ترین نوآوری این پژوهش است. نتایج حاکی از آن است که آماد و پشتیبانی فراجا برای ارتقاء آماده به کاری سلاح های سبک در فراجا، توجه خود را باید متوجه سه بعد کند تا بتواند بهترین خدمات را در این زمینه به پرسنل ارایه کند که این امر، خود باعث افزایش رضایت مندی کارکنان و در نتیجه انجام هرچه بهتر ماموریت های محوله خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
191 تا 214
لینک کوتاه:
magiran.com/p2645748 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!