سبک شناسی سروده ‎های سید حسن غزنوی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 یکی از مهمترین زمینه هایی که در سبک مطرح میشود، مسیله ساختار و شاخصه های زبانی، ادبی و فکری یک اثر است. سید حسن غزنوی از شاعران قرن ششم هجری است. هدف اصلی نگارندگان این پژوهش، بررسی ویژگیها و شگردهای سبکی این شاعر در سه سطح زبانی، ادبی و فکری است تا مهمترین شاخصه های سبکی این شاعر مورد توجه قرار گیرد.

روش مطالعه

 اطلاعات مربوط به این پژوهش با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی فراهم آمده است، ضمن اینکه به جنبه آماری توجه شده و جدول بسامدی ترسیم شده است.

یافته ‎ها:

 زبان شعر سید حسن غزنوی ساده، بدون ابهام و پیچیدگی است و اوزان و قوافی و ردیفهای خوش آهنگ به کار برده است. در سطح ادبی میتوان به مهارت شاعر در کاربرد انواع صور خیال بویژه تشبیه و تناسب اشاره کرد. در سطح فکری نیز میتوان گرایش شاعر به عشق، مدح، حمد خداوند و ستایش اولیای دین، اندرز، عرفان، و بازتاب مسایل اجتماعی و تاریخی را مشاهده نمود.

نتیجه گیری

 نتیجه بررسی سبک دیوان حسن غزنوی بیانگر این است که شاعر در سطوح سه گانه زبانی، ادبی و فکری بسیار موفق عمل نموده است. بیش از نیمی از دیوان سید حسن غزنوی به قصیده اختصاص یافته است؛ بنابراین میتوان وی را شاعری قصیده سرا به شمار آورد.

زبان:
فارسی
صفحات:
291 تا 318
لینک کوتاه:
magiran.com/p2646441 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!