شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی با استفاده از تکنیک دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی با استفاده از تکنیک دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. در این تحقیق از روش آمیخته  کیفی-کمی  استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان شامل اساتید و مدیران یکی از دانشگاه های کشور بودند. نمونه آماری توسط نمونه گیری گلوله برفی و برابر 15 نفر بدست آمد. جامعه آماری در بخش کمی، نخبگان دانشگاه فنی و حرفه ای بودند که 41 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دلفی و پرسشنامه مقایسات زوجی است. با توجه به نتایج بدست آمده از روش دلفی، در نهایت 3 معیار شامل ریسک های اهداف منابع انسانی، ریسک های فرایندی منابع انسانی و ریسک های سرمایه انسانی و 16 زیرمعیار برای ریسک های منابع انسانی شناسایی شدند. همچنین نتایج بخش کمی توسط روش AHP نشان داد که شایسته سالاری در بین ریسک های اهداف منابع انسانی، خروج از خدمت کارکنان در بین ریسک های فرایندی و نگرش در بین ریسکهای سرمایه انسانی از بالاترین اولویت برخوردارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2646466 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!