ارزیابی به کارگیری مدیریت منابع انسانی سبز توسط مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی به کارگیری مدیریت منابع انسانی سبز توسط مدیران و کارکنان انجام شد. این پژوهش کاربردی و از نظر روش توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به تعداد 850 نفر تشکیل می دهند. با توجه به فرمول کوکران 165 نفر به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی است. در روش میدانی درخصوص سوالات کیفی از مصاحبه و سوالات کمی از پرسشنامه استفاده شد. برای تهیه پرسشنامه با استفاده از تکنیک دلفی، ابتدا از 30 نفرنمونه مورد مطالعه خواسته شد تا ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز را بیان کنند. بعد از انجام سه مرحله و جمع آوری چک لیستها، پرسشنامه 4 سوالی در مرحله اول یک تهیه شد. سپس این پرسشنامه بین خبرگان توزیع شد. در مرحله دوم پس از آنکه خبرگان به پرسشنامه پاسخ دادند از طریق روش تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مهمتر شناسایی و عوامل کماهمیتتر از فهرست پرسشنامه حذف شدند. سپس، پرسشنامه دوم که حاوی 42 مولفه اصلی بود بین خبرگان پخش شد. پس از پاسخ گویی به پرسشنامه در آخرین مرحله پرسشنامه نهایی را آماده و بین نمونه مورد مطالعه توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در آمار توصیفی از جداول و نمودارها و شاخص های مرکزی و پراکندگی و نرم افزار اکسل و در آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها و آزمون تی و نرم افزار spss استفاده شده است. می توان نتیجه گرفت که به کارگیری مدیریت منابع انسانی سبز توسط مدیران و کارکنان در جهاد کشاورزی استان مازندران صورت نمی گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2646468 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!