بیوسورفکتانت ها: آفت کش های دوستدار محیط زیست

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
بیوسورفکتانت ها مولکول های فعال سطحی دوگانه دوستی هستند که توسط میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها، قارچ ها و مخمر ها تولید می شوند. امروزه، این ترکیبات به دلیل سمیت کم، تجزیه بیولوژیکی، فعالیت بهینه در شرایط سخت محیطی و ماهیت دوستدار محیط زیست، در مدیریت آفات بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. اخیرا، فعالیت حشره کشی بیوسورفکتانت های به دست آمده از گونه های مختلف باکتریایی گزارش شده است. بنابراین، با توجه به نقش بیوسورفکتانت ها در تولید حشره کش های جدید و مدیریت زیست محیطی آفات، در این مقاله به بررسی کاربرد بیوسورفکتانت ها در کنترل آفات کشاورزی و فعالیت های مستقیم ضد میکروبی این ترکیبات در برابر عوامل بیماری زای گیاهی پرداخته شده است. همچنین چگونگی تحریک سیستم ایمنی گیاهان توسط رامنولیپید ها و لیپوپپتید ها که منجر به مقاومت گیاه در برابر بیماری زاهای گیاهی می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. به طوری که تحقیقات بیشتر در این زمینه می تواند منجر به جایگزینی این آفت کش های زیستی به جای آفت کش های مصنوعی شده و در آینده با ارایه طرح های تحقیقاتی جدید می توان به اثرات بافت شناسی آن بر روی آفات و نیز بهینه سازی تولید پرداخت.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2646689 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!