تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشکده پرستاری نسبت به پیوند اعضا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
آگاهی، نگرش و عملکرد متخصصان مراقبت های بهداشتی، از جمله دانشجویان در ارتباط با اهدای عضو، با توجه به اینکه می توانند، اطلاعات خود را با دوستان و خانواده ها به اشتراک بگذارند، نقش مهمی در ارتقای فرآیند اهدای اعضای بدن ایفا می کند. این پژوهش، با هدف تعیین تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به پیوند اعضا، انجام شد.
روش کار
این پژوهش نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون و پس آزمون، بر روی 150 نفر از دانشجویان انجام شد. نمونه های مورد مطالعه به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (75 نفر) و کنترل (75نفر)، قرار گرفتند. آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان قبل و یک ماه بعد از اجرای برنامه آموزش (3 جلسه 2 ساعته و آموزش با استفاده از سخنرانی، اسلاید و پمفلت)، بررسی شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به پیوند اعضا، استفاده شده است. داده ها با نرم افزار  SPSS نسخه 18، آزمون های آماری کای اسکویر و تی مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری در سطح کمتر از 05/. %، معنا دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
قبل از مداخله میانگین نمره آگاهی(p=0/7)، نگرش(p=0/4) و عملکرد(p=0/6) دانشجویان در دو گروه، اختلاف آماری معنا داری نداشت؛ اما پس از اجرای مداخله میانگین نمره آگاهی(05/.>p) و نگرش((05/.>p) دانشجویان در گروه آزمون، در مقایسه با گروه کنترل، اختلاف آماری معنا داری وجود داشت؛(05/.>p) این در حالی بود که در میانگین نمره عملکرد دانشجویان، تفاوت آماری معنا داری مشاهده نشد.(05/.<p)
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که آموزش، دانش افراد اهدای عضو و نگرش نسبت به آن را بهبود بخشیده است؛ اما با توجه به اینکه در میانگین نمره عملکرد گروه آزمون افزایشی مشاهده نشد، پیشنهاد می گردد تلاشی گسترده، در زمینه آموزش های سازمان یافته و همچنین ارزیابی مداوم، جهت اثربخشی محتوا در جهت بهبود عملکرد و افزایش اهدای عضو انجام گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2646750 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!