چالش های برنامه آموزشی دوره دستیاری رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: یک مطالعه تحلیل محتوای کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
چالش های آموزشی دوره دستیاری می تواند، اثرات نامطلوبی در حرفه آینده پزشکی و به تبع آن در سلامت افراد جامعه داشته باشد. بهبود کیفیت آموزش بالینی و توسعه محیط یادگیری، مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است که در این رابطه، دیدگاه دستیاران به عنوان عنصر آموزشی می تواند، به بهبود شرایط فعلی کمک کند؛ بنابراین پژوهش حاضر، در جهت بررسی چالش های برنامه آموزشی دستیاران رادیولوژی علوم پزشکی مشهد، انجام شد.
روش کار
این تحقیق از نوع کیفی  و با رویکرد تحلیل محتوا  بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و با شرکت 17 نفر از دستیاران و اساتید رادیولوژی (1398-1399)، انجام شد. روش گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، انجام گردید و مصاحبه ها تا حد اشباع ادامه یافت. جهت کدگذاری داده ها، از نرم افزار MAXQDA10 ، استفاده شد.
یافته ها
پس از پیاده سازی مصاحبه ها، 20 تم  فرعی و 6 تم  اصلی، شامل: 1- چالش های آموزشی (توجه ناکافی به راهبردهای کارآمد آموزشی، تعداد محدود کلاس تیوری، استفاده از روش های سنتی در تدریس، عدم مهارت بعضی اساتید در انتقال مهارت های بالینی، نبود اساتید متخصص برای برخی مهارت ها)؛ 2- چالش های اخلاق حرفه ای (نبود آموزش کافی در مبحث اخلاق حرفه ای و ارتباط با بیمار، در دسترس نبودن اساتید بالینی، ضعیف بودن تعامل استاد با دستیار)؛ 3- چالش های ساختاری (حجم زیاد محتوا و منابع، عدم تناسب تعداد استاد به دستیار، پذیرش تعداد زیاد دستیار)؛ 4- چالش های مربوط به ارزشیابی شایستگی ها (انجام ارزیابی بدون معیار مشخص و با توجه به ذهنیت، عدم توجه به توانایی تصمیم گیری و استدلال بالینی، عدم آگاهی دستیار از نقاط ضعف و قوت خود)؛ 5- چالش های اجرایی (جدا نبودن آموزش از درمان، عدم آموزش برخی از پروسیجرهای تخصصی،  نبود برنامه مدون آموزش توانمندی های عمومی، تخصصی و اخلاق حرفه ای، عدم برنامه ریزی آموزش مناسب با نیاز دستیاران)؛ 6- چالش های محیطی (کمبود امکانات و تجهیزات تخصصی، عدم طراحی برنامه محیط آموزشی)، استخراج شد.
نتیجه گیری
چالش های بیان شده توسط دستیاران، بر لزوم در نظر گرفتن راهکارها و بازنگری برنامه آموزشی متناسب با محیط یادگیری، در جهت ارتقای شایستگی های عمومی و تخصصی دستیاران رادیولوژی تاکید دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
46 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2646752 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!