ارتباط صلاحیت مراقبت معنوی با کیفیت زندگی کاری پرستاران دربخش های سرطان: مطالعه توصیفی- مقطعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
معنویت، یکی از روش های چهارگانه مراقبت کلی نگر و از ابعاد کیفیت زندگی می باشد. لازم است که پرستاران، جهت پاسخگویی به نیازهای معنوی بیماران، از کیفیت زندگی کاری مطلوبی برخوردار باشند. هدف این پژوهش، تعیین ارتباط میان صلاحیت مراقبت معنوی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل، در بخش های سرطان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، است.
روش کار
تحقیق حاضر، توصیفی- مقطعی و از نوع همبستگی است که شامل 100 نفر از پرستاران شاغل، در بیمارستان های شفا و بقایی 2 در اهواز (1397)، به روش در دسترس بودن انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها، از مقیاس صلاحیت مراقبت معنوی و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری پرستاران، که روایی و پایایی آن ها تایید شده بود، استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای، ضریب همبستگی پیرسون، به وسیله نرم افزار SPSS نسخه20 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنادار در این پژوهش،0/05 در نظر گرفته شد.  
یافته ها
کیفیت زندگی کاری(13/03±67/10) و صلاحیت مراقبت معنوی (14/16 ± 65/23)  در حد متوسط بود. بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، میان نمره کیفیت زندگی کاری، با صلاحیت مراقبت معنوی پرستاران، همبستگی مثبت و معنادار مشاهده شد.(r=0/41 , P=0/01) 
نتیجه گیری
با توجه به اینکه شایستگی در مراقبت معنوی، یکی از عوامل مرتبط و تاثیرگذار بر کیفیت زندگی کاری پرستاران، در بخش های انکولوژی می باشد؛ بنابراین ضرورت گنجاندن این مقوله، در برنامه های آموزش عملی - تیوری مراقبت معنوی، به منظور توانمندسازی پرستاران، جهت ارتقای کیفیت زندگی کاری آن ها به ویژه برای بیماران مبتلا به سرطان، امری ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2646753 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!