تحلیل شبکه همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط با حفاظت جنگل های مانگرو در شهرستان های دیر و عسلویه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برای درک تعداد گرودار درگیر در مدیریت و حفاظت جنگل های مانگرو در استان بوشهر، تحلیلی برای شناسایی و ترسیم میزان قدرت و توانایی تعامل در شبکه اجتماعی دو شهرستان دیر و عسلویه انجام شد. گروداران با بررسی میدانی و کتابخانه ای انتخاب شدند و از هر گرودار یک پرسش نامه تحلیل نهادی تهیه شد. تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزار UCINET6.528 انجام شد. نتایج در دو محور قابل بیان است: در محور اول تصویری کلی از وضعیت گروداران بررسی شد و در محور دوم اهمیت تحلیل شبکه در مصورسازی انسجام سازمانی گروداران مرتبط با حفاظت جنگل های مانگرو استان بوشهر انجام شد. در هر پنج زمینه بررسی شده (اقدام حفاظتی، بهره برداری بهینه از ظرفیت های رویشگاه، تبادل اطلاعات و تجربه، مشارکت در تولید و کاشت نهال و جلب مشارکت مردمی) در شهرستان دیر مشخص شد که اداره آموزش وپرورش و اداره منابع طبیعی و در عسلویه دهیاری و شورای اخند و اداره محیط زیست بیشترین مرکزیت بینابینی را داشتند. نکته قابل تامل این پژوهش قدرت کم اداره محیط زیست به ویژه در شهرستان دیر به رغم متولی اصلی حفاظت از این رویش های ساحلی است. نتایج پژوهش پیش رو در دو دسته قابل ارایه است: در دسته اول نتایج نشان داد که فقدان همکاری بین گروداران اجرایی سبب تعارض، عدم هماهنگی و کاهش اعتماد جوامع محلی شده است و در دسته دوم نتایج نشان داد شاخص های خرد و کلان سنجه های اجتماعی قابلیت نشان دادن نقش گروداران در کاهش تعارضات را دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2647271 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!