تطهیرسازی سیاست استعماری به ویژه انگلیس در تاریخ نگاری نویسندگان تاریخ معاصر ایران کمبریج (موردی جلد هفتم کمبریج)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ایران شناسی در غرب با وجود تاکید بر روش علمی، با نگرش غرب محوری هم سو بوده و تاریخ ایران کمبریج، نمونه برجسته آن است. نویسندگان جلد هفتم تاریخ ایران کمبریج، تحولات سیاسی و اقتصادی ایران دوره قاجاریه و پهلوی را مختصر و بدون تبیین علمی و تحلیلی بررسی نموده و به شکل توصیفی از کنار آن گذشتند. نکته مهم، چشم پوشی آنها از سیاست استعماری انگلیس، در تحولات سیاسی، اقتصادی و روابط خارجی ایران دوران قاجاریه و پهلوی بود. هدف اصلی پژوهش، تبیین نگرش تاریخ نگاری نویسندگان مذکور نسبت به تحولات تاریخ معاصر ایران است. مساله اصلی پژوهش این است که نویسندگان تاریخ ایران کمبریج چگونه به تطهیرسازی سیاست استعماری به ویژه انگلیس در تاریخ نگاری پرداخته اند؟در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی تاریخی و با استناد به کتب معتبر تاریخی مساله اصلی تحقیق بررسی می گردد.نتیجه و دستاورد پژوهش نشان می دهد، نویسندگان جلد مذکور، در بررسی تحولات ایران با معیارهای علمی تاریخ نگاری موفق نبوده و با نگرش غرب محوری در صدد تطهیر استعمار به خصوص انگلیس بودند و تبیین و تحلیل تازه ای برای شناسایی این قسمت از تاریخ ایران ارایه نداده اند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
27 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2647290 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!