بررسی بازتاب علم بیونیک در ساختار گرز گاوسر فلزی موجود در موزه ی متروپولیتن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بیونیک، علمی است که انسان با الهام از طبیعت و نظام هستی، به طراحی و ساخت لوازم کاربردی و مصرفی زندگی خود اقدام می کند. از گذشته تا امروز، الگوپذیری از طبیعت در آثار هنری و باستان شناسی تمدن ها مشاهده می شود. درباره کاربرد علم بیونیک باید خاطرنشان کرد این علم دامنه وسیعی از حوزه های تحقیقاتی را شامل می شود و در بسیاری از رشته های تکنولوژی مورد استفاده قرار می گیرد. گرز گاوسر یکی از جنگ افزارهایی است که نمونه ای از آن در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می شود و متعلق به دوره قاجاریه است. ساختار گرز گاوسر موزه متروپولیتن نیویورک، شباهت فرمی و ظاهری به گاو دارد و به نظر می رسد این اثر مطابق با اصول بیونیکی ساخته شده است. بنابراین مساله و اهمیت موضوع یادشده، ضرورت انجام پژوهش حاضر را ایجاب کرده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی اصول و وجوه علم بیونیک در طراحی و ساخت گرز گاوسر موجود در موزه متروپولیتن نیویورک است.پژوهش پیش رو با تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های اسنادی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نمونه بررسی شده در پژوهش، شامل گرز گاوسر موجود در موزه متروپولیتن نیویورک است که طراحی و ساختار اثر از بعد علم بیونیک تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نمونه گرز گاوسر موزه متروپولیتن نیویورک با اصول علم بیونیک و با الهام از سر گاو طراحی شده و از لحاظ عملکرد جنگ افزاری نیز مشابه کارکرد شاخ ها در ساختمان بدن گاو است. به طور کلی، می توان گفت طراحی و ساخت گرز به شکل سر گاو در کنار کاربرد نمادین آن، کارایی و عملکرد جنگ افزاری این وسیله را افزایش داده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2648028 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!