دور المشارکین فی النص عند دیبوجراند وتطبیقاته علی النص القرآنی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کل نص له رساله تقوم علی جمله من الاهداف والمقاصد التی یمکن ان تکون ظاهرا سطحیا او ضمنیه بعیده المدی؛ وعندما یتم إرسالها إلی المتلقی، تخضعاو الرد. المقبولیه تتعلق بموقف متلقی النص وعلی حسب رای دیبوجراند ترتبط ارتباطا وثیقا بمعیاری الاتساق والانسجام؛ فعلی المرسل ان ینسج نصه متماسکا متسقا لیحقق مقاصده ولکی یلفت انتباه المتلقی للنص، بغیه المشارکه فی فک شفرات النص وللحکم علی مدی التزام النص بمعیاری التماسک والاتساق؛ وبعباره اخری یکون مقبولا عنده او غیر مقبول. القصدیه نبع من النظریه التداولیه، ولقبول النص من جانب المتلقی، یجب ان یراعی مقتضی الحال فی الکلام او النص إلی جانب صحته النحویه والدلالیه؛ ولهذا یمکن ان نعدها من الملامح التداولیه. یتناول هذا البحث وصفا لمعیاری القصدیه والمقبولیه فی ضوء آراء دیبوجراند محاولا تحدید ابعادهما، مع تطبیقات لهذین المعیارین من القرآن الکریم. توصلت هذه الدراسه إلی نتایج، منها: ان مقبولیه النص القرآنی عند المتلقین تکون نتیجه لتحقق الفهم، وان تطبیق هذین المعیارین علی النص القرآنی یساعد علی فهمه بشکل افضل، وإن لا یزد فهما جدیدا.

زبان:
عربی
صفحات:
21 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2651055 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!